โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติสำหรับบุคลากรในโครงการ โรงเรียนประจำดีตำบล โรงเรียนดีประจำตำบล(ประชารัฐ) และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในครั้งนี้ คณะทำงานจะได้นำผลการประเมินในครั้งนี้ ประมวลผลเพื่อประกอบงานวิจัยต่อไป