แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล สร้างคน สร้างชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำหรับศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3-5 คน

ผู้ตอบแบบสอบถาม